Celoročnú verejná zbierka s názvom "Bez ohrozenia"

Ďalšou našou zbierkou je verejná zbierka s názvom "Bez ohrozenia". 

V rámci tejto zbierky je možné posielať príspevky na osobitný účet vedený vo Fio banke, a.s.. 

Číslo účtu: IBAN SK07 8330 0000 0026 0166 7037.
Ďalej bude zbierka prebiehať formou zbierania dobrovoľných príspevkov do prenosných pokladničiek. 

Budeme radi, keď prispejete.

Ešte raz ďakujeme za záujem a pomoc.

aktualizované dňa 04.07.2020


Podmienky verejnej zbierky

S radosťou oznamujeme, že sme splnili všetky požiadavky stanovené zákonom č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a tak Ministerstvo vnútra vydalo na našu žiadosť rozhodnutie o zápise verejnej zbierky s názvom „Bez ohrozenia“ pod registrovým číslom 000-2019-027281.

Zbierka je zameraná na deti, ktoré sú v núdzi, zanedbávané a týrané. Je na každom z nás ako sa k tomu postavíme, ale budeme radi keď prispejete aj Vy.  

Výnos zo zbierky bude použitý:
- na materiálnu a finančnú pomoc rodičom týraných a zanedbávaných detí,
- na úhradu detských táborov v SR,
- na riešenie neobvyklých, životných a krízových situácií rodín s deťmi,
- na podporu krízových centier v SR.

Výskyt týrania, zneužívania a zanedbávania detí na Slovensku zatiaľ nie je štatisticky dostatočne zmapovaný. Bolo by však naivné vyvodiť z toho, že naša spoločnosť je v tomto smere zdravá. Informácie o domácom násilí páchanom na deťoch prenikajú na verejnosť čoraz častejšie, pričom väčšina násilia v rodinách či školách ostáva naďalej bez povšimnutia.

Postavme sa tomuto tichému zlu čelom a pomáhajme tým najmenším.  

Ďakujeme vopred za váš záujem a pomoc.