Informácie o ochrane osobných údajov a súboroch cookies

Ochrana osobných údajov

Občianske združenie Pomáhame srdcom so sídlom Karpatská 6175/4, 974 11 Banská Bystrica spracúva poskytnuté osobné údaje v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čo je GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov je nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov.

Aké údaje zbierame?

1. Údaje členov občianskeho združenia v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, rodné číslo, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, telefónne číslo, emailová adresa.

2. Údaje prijímateľov pomoci v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, rodné číslo, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, telefónne číslo, e-mailová adresa.

3. Údaje poskytovateľov darov v rozsahu meno, priezvisko, titul v prípade fyzickej osoby, názov, sídlo, IČO, DIČ, číslo bankového účtu, meno, priezvisko, titul osoby zastupujúcej spoločnosť v prípade právnickej osoby, e-mailová adresa.

4. Údaje v rámci evidencie došlej a odoslanej pošty fyzických a právnicch osôb.

5. Údaje pre účely zverejňovania fotografií, video materiálu za účelom propagácie činností občianskeho združenia. Údaje sú poskytnuté písomným súhlasom dotknutej osoby.

6. Údaje pre spracovanie objednávok
z internetového obchodu. 

Ako dlho údaje uchovávame?

Údaje prijímateľov pomoci po dobu 10 rokov. 
Údaje poskytovateľov darov po dobu 10 rokov.

Údaje v evidencii pošty po dobu 3 rokov.
Údaje členov občianskeho združenia po dobu trvania členstva, po skončení členstva po dobu 3 rokov.
Údaje pre spracovanie objednávok po dobu 3 rokov od dátumu vystavenia objednávky.

Ochrana osobných údajov

Údaje sú vedené v elektronickej forme v zabezpečenom počítači (heslo) a papierovej forme v uzamykateľnej skrinke. Po uplynutí doby uchovávania sú elektronické údaje vymazané zo zabezpečeného počítača a údaje v papierovej forme skartované. S ohľadom na zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve sú údaje týkajúce sa účtovných dokladov archivované po dobu 10 rokov. K šíreniu osobných údajov do iných krajín nedochádza.

Občianske združenie Pomáhame srdcom prijala primerané opatrenia za účelom maximálnej ochrany získaných osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. Oznamujeme dotknutým osobám, že ak ako uchovávateľ osobných údajov porušíme ochranu osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámime

V prípade otázok, požiadaviek ohľadom ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na:
Občianske združenie Pomáhame srdom, Karpatská 4, 974 11 Banská Bystrica;
e-mail: pomahamesrdcom@pomahamesrdcom.sk; +421 911 712 551;
kontaktný formulár na našej webovej stránke.

Ďakujeme za záujem  o informovanie sa o ochrane osobných údajov. 

 

Súbory cookies

Čo sú to cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia do počítača alebo mobilného zariadenia pri návšteve našej webovej stránky. Súbory sa ukladajú do priečinku v prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky prehliadač pošle informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila.
Používame dočasné cookies (session cookie) a trvalé cookies (persistent cookie). Dočasné cookies sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú. Trvalé cookies zostávajú uložené v zariadení dlhšie alebo pokiaľ ich ručne neodstránite (doba ponechania súborov cookie v zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia prehliadača).

Každý návštevník našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavuje prezeraním našej webovej stránky.

Prečo cookies používame

Cookies používame, aby sme vám uľahčili používanie našej stránky. Používame vlastné cookies ako aj cookies tretích strán ako napr. cookies od spoločnosti Google či Facebook.

Ako si môžem upraviť cookies vo svojom počítači?

Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov.

Odmietnutie používania súborov cookies

Vo svojom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Návod a inštrukcie nájdete v nápovede svojho internetového prehliadača. Ak používate viac zariadení (napr. počítač, tablet, telefón) odporúčame prispôsobiť si používanie cookies v každom z týchto zariadení zvlášť podľa svojich preferencií. Vypnutie cookies však môže mať dopad na funkčnosť tejto webovej stránky.

Na čo máte právo

- informovať sa aké údaje získavame, za akým účelom, v akom rozsahu, ako dlho a kto k nim má prístup
- požiadať o opravu alebo vymazanie vašich údajov
- odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
- požiadať o ukončenie zasielania e-mailových správ

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať, radi na všetky zodpovieme.