Všeobecné obchodné podmienky

internetového obchodu

občianskeho združenia OZ Pomáhame srdcom

Základné informácie  

Predávajúci je
názov:    OZ Pomáhame srdcom
sídlo:      Karpatská 6175/4
       974 11 Banská Bystrica
IČO:               52090868
DIČ:               2120933848
zapísané:       register Ministerstva vnútra SR, registračné číslo VVS/1-900-90-55093, dňa 6.12.2018
tel. číslo:         0949 584 994, 0911 712 551
e-mail:            pomahamesrdcom@pomahamesrdcom.sk
www:              www.pomahamesrdcom.sk    


Cena a objednanie tovaru

1. Cena tovaru a jeho vlastnosti sú uvedené pri produkte. Ceny sú uvedené vrátane DPH bez nákladov na dopravu (t.j. poštovné).

2. Odoslaním internetovej objednávky tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť jeho objednávky a potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami a to, že s nimi súhlasí.

3. Prijatie potvrdenia objednávky so všetkým údajmi dostane zákazník na ním uvedenú e-mailovú adresu.

4. Náklady na použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie (náklady na internetové pripojenie, telefónne hovory) súvisiace s uzavretím kúpnej zmluvy hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

5. Tovar ostáva majetkom OZ Pomáhame srdcom až do zaplatenia ceny v plnej výške.  


Platobné a dodacie podmienky   


Platobné podmienky

Platbu za objednaný tovar môže kupujúci vykonať:
1. Úhrada tovaru prevodom na bankový účet – v prípade, že kupujúci zaplatí za tovar prevodom na účet, bude objednávka tovaru odoslaná až po prijatí peňažných prostriedkov na bankový účet vo výške celej sumy za objednaný tovar. Objednávku je možné uhradiť aj vkladom na bankovú účet.

1.1 Bankové spojenie:

Banka: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2101586572/8330
IBAN: SK27 8330 0000 0021 0158 6572
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX   

2.  Úhrada tovaru pri osobnom prevzatí – v prípade, že kupujúci zvolil spôsob dodania „Osobný odber“, v tom prípade za tovar zaplatí pri prevzatí tovaru v sídle OZ Pomáhame srdcom, Karpatská 6175/4, 974 11 Banská Bystrica.


Dodacie podmienky

1. Tovar bude kupujúcemu doručený spôsobom aký si zvolil pri tvorbe objednávky.

2. Predávajúci odošle tovar kupujúcemu najneskôr 5 dní odo dňa prijatia peňažných prostriedkov na bankový účet od kupujúceho v prípade, že si kupujúci zvolil platbu prevodom na bankový účet v plnej výške sumy uvedenej na objednávke.

3. Ak sa v objednávke nachádza tovar, ktorý nie je skladom, predávajúci informuje kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok. Poštovné je v takom prípade fakturované len jedenkrát.

4. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu v písomnej alebo elektronickej podobe faktúru.

5. Náklady na dopravu, t.j. poštovné, znáša kupujúci. O výške nákladov na dopravu, t.j. poštovné je kupujúci informovaný pri tvorbe objednávky. Potvrdením a odoslaním objednávky súhlasí s výškou.

6. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu za objednávku.

7. Kupujúci je povinný pri preberaní balíka skontrolovať jeho stav – či nie je poškodený, otvorený, alebo nejaví známky podozrivej manipulácie. Prípadné nedostatky kupujúci zapíše do preberacieho dokumentu a dá ho potvrdiť odovzdávajúcej osobe. Pokiaľ je balík viditeľne poškodený alebo zničený, kupujúci balík neprevezme a bezodkladne kontaktuje predávajúceho.

8. Miesto prevzatia tovaru záleží od výberu kupujúceho:
a) doručovacia adresa uvedená v objednávke - doručenie Slovenskou poštou na pobočku,

b) osobný odber tovaru - možný len v sídle občianskeho združenia: Karpatská 6175/4, 974 11 Banská Bystrica, v pracovných dňoch v čase 17:00-19:00, alebo podľa dohody na tel. čísle 0911 712 551.

9. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie a poškodenie balíka zavinené prepravnou spoločnosťou.    


Uplatňovanie a vybavovanie reklamácií  


Záručná doba

1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Ak na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom nie je vyznačená lehota na použitie, neskončí záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

2. Záručným listom je doklad o kúpe tovaru.

3. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.    


Zodpovednosť za vady

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.    


Reklamačný poriadok

1. Kupujúci je v prípade zistenia vady tovaru povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne (tovar ďalej nepoužívať) a to u predávajúceho.

2. Reklamáciu možno uplatniť písomne elektronicky na e-mail pomahamesrdcom@pomahamesrdcom.sk alebo odoslaním listu na adresu sídla OZ Pomáhame srdcom, Karpatská 6175/4, 974 11 Banská Bystrica. Kupujúci môže použiť vzor reklamačného protokolu, ktorý je k dispozícii na stiahnutie TU.

3. Pri uplatnení reklamácie kupujúci reklamovaný tovar odovzdá predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe tovaru – faktúra.

4. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.

5. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný doručiť kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má kupujúci možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

6. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola reklamácia uplatnená. Po márnom uplynutí lehoty vzniká kupujúcemu nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí za reklamovaný tovar alebo výmenu tovaru za nový tovar.

7. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátenie kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.    


Právo na odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Od zmluvy môže kupujúci odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2. K uplatneniu práva na odstúpenie od zmluvy je potrebné predložiť doklad o kúpe, z ktorého je zrejmé u koho, kedy, čo a v akej cene bolo zakúpené. Ak takýto doklad kupujúci nemá, nie je možné uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.

2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci informovať predávajúceho jednoznačným vyhlásením (napríklad listom, e-mailom alebo formulárom). Na tento účel môže byť použitý vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy (vzor na stiahnutie TU). Predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu prijatie oznámenia o odstúpení od zmluvy. 


4. Predávajúci má právo na odstúpenie od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar kupujúcemu. Predávajúci musí bezodkladne oznámiť kupujúcemu odstúpenie od zmluvy a vrátiť v lehote 14 dní od oznámenia odstúpenia od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho vrátane nákladov na dodanie, a to rovnakým spôsobom ako boli prijaté od kupujúceho, ak sa výslovne predávajúci a kupujúci nedohodli inak. 


5. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.       


Vrátenie tovaru

1. Kupujúci je povinný do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť predávajúcemu tovar.

2. Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy vrátiť kupujúcemu uhradené peňažné prostriedky vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov súvisiacich s tým, že si kupujúci vybral iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorú predávajúci ponúka). Vrátenie peňažných prostriedkov bude uskutočnené rovnakým spôsobom ako boli prijaté od kupujúceho, ak sa výslovne predávajúci a kupujúci nedohodli inak a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

3. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar odoslal.

4. Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoškodený, čistý, nepoužitý, ak je to možné v pôvodnom obale. Súčasťou vráteného tovaru musí byť kópia faktúry.

5. Tovar je možné vrátiť poslaním alebo osobným odovzdaním na adresu OZ Pomáhame srdcom, Karpatská 6175/4, 974 11 Banská Bystrica.  


Mimosúdne riešenie sporov

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

4. OZ Pomáhame srdcom vykonáva predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.    


Záverečné ustanovenia

1. Kupujúci súhlasí s tým, že komunikácia v súvislosti so zmluvou sa môžu uskutočňovať elektronicky.

2. Tieto všeobecné podmienky sa riadia podľa slovenského práva.

3. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Text objednávky si môže kupujúci vytlačiť.

4. Majiteľom všetkých práv k webovým stránkam, fotkám, ochranným známkam, loga a ďalšieho obsahu a prvkov je OZ Pomáhame srdcom. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

5. Objednávka, t.j. kúpna zmluva, je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe, nie je verejne prístupná. Predávajúci ju archivuje 3 roky od dátumu jej vystavenia.

6. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so spracovaním osobných údajov potrebných pre jej spracovanie. Zásady ochrany osobných údajov sú spracované v časti GDPR.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.07.2020.